O nás

krajina

Ekologické a biodynamické hospodářství

harmonie mezi přírodou a zemědělstvím

Poslání Bemagra: S porozuměním a v rovnováze se světem pečovat o nám svěřenou krajinu a živé bytosti v ní a poskytovat potraviny pro nasycení těla i duše.

Akciová společnost Bemagro vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes hospodaří na bezmála dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu – 470 hektarů. Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami – nadmořská výška je většinou mezi 600-700 metry a průměrný roční úhrn srážek přesahuje 700 milimetrů.

V Bemagru pracuje více než 50 stálých zaměstnanců, kterým v sezóně pomáhá až 10 brigádníků. Společnost se skládá ze sedmi buněk. Dvě základní jsou Rostlinka a Chov zvířat, k nim patří čtyři menší - Malá rostlinka, Mlékárna, Obchod a Krajina, a samostatnou buňkou je i správa podniku, které říkáme Zázemí.

Hlavním úkolem Rostlinky je zabezpečit dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata – senáže, seno a zrno. Na prodej se pěstuje hlavně žito, pšenice, špalda, oves, pohanka a brambory. Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití rozumného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy, která je samozřejmým základem hospodaření Bemagra.

krávy na pastvě V Chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem velkochov dojnic na farmě v Meziříčí. V prostorných a vzdušných kravínech zde žije přes 300 krav převážně plemene česká červená straka, i když na mnohých zvířatech je i po deseti letech převodného křížení vidět původní holštýnské plemeno. Krávy se v létě pasou v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Zásady ekologického chovu jsou samozřejmě plně dodržovány, například při léčení zvířat dostává přednost homeopatie před klasickou medicínou, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána atd. V Meziříčí se také nachází Selský dvůr – místo pro malochov prasat, ovcí a drůbeže. V Malontech je farma pro masný skot, kde jsou odchovávány i jalovice dojného skotu.

Zeleninová zahrada na okraji Meziříčí vznikla jako reakce na poptávku po „jiné“ zelenině než je ta běžně nabízená v supermarketech. Nejvíce prostoru je věnováno mrkvi, cibuli, petrželi a zelí. V menší míře či pokusně se pěstuje i salát, špenát, červená řepa, brokolice, česnek, fazole, dýně a samozřejmě i bylinky, které přispívají k lepší atmosféře a celkové harmonii zahrady. Další druhy zeleniny lze brzy očekávat.

čmelák při práci Podoba zahrady a možná i její velikost se v dalších letech bude určitě měnit podle zájmu zákazníků i našich zkušeností s pěstováním jednotlivých plodin.

Na podzim roku 2013 byla po dlouhých přípravách zahájena stavba mlékárny. Záměrem je nabídnout lidem šetrně pasterované nehomogenizované mléko ve skleněných lahvích, jogurt ve skleničkách, tvaroh, máslo a sýry měkké i zrající ve sklepích. Zkušební provoz byl zahájen koncem dubna 2016.

Vytvořená vize společnosti zahrnuje i výstavbu jatek s masnou výrobou, nové správní budovy s kuchyní a jídelnou, obchodem a sálem pro setkávání lidí, kořenové čistírny odpadních vod, nových stájí pro rozšiřující se chov zvířat a v neposlední řadě i řešení ekologických zdrojů energie.

Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Často jde o nápravu škod, které byly udělány ve druhé polovině minulého století – obnovují se například meze, které vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují i biodiverzitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohrožuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu“ patří budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů a pak samozřejmě samotný způsob obhospodařování zemědělských pozemků – počínaje způsobem hnojení a konče systémem sečení luk a pastvin.

V Bemagru jsou využívány principy biodynamického zemědělství, které vedou k celkové harmonizaci společnosti i jejího okolí, k ozdravování půdy, rostlin, zvířat a tím kvalitnější produkci potravin. Společnost se přihlásila k plnění podmínek organizace Demeter International a v červenci roku 2015 získala i certifikát se značkou Demeter.